Tư liệu VG-Lab

Kỹ thuật, chất liệu và các thông tin liên quan tới VG-Lab
Xuyen-paper-close-up
Sổ tay lồng khung VG-Lab

Năm cấp độ lồng khung

Được quy định bởi Fine Art Trade Guild, năm cấp độ lồng khung đưa ra một khuôn mẫu những tiêu chuẩn cho xưởng khung chuyên

Đọc tiếp